Up

โหลดเอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

25610627_วิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน
25610627_ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2561
25610627_แผนปฏิบัติการประจำปี61
25610614_รายงานผลการดาเนินงานการบริหารและจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
25610614_แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
25610614_แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25610614_ข้อมูลสารสนเทศปี2560 DMC
25610614_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
25610516_แผนปฏิบัติงานปี 2560
25610516_ข้อมูลสารสนเทศปี 2560
25601116_การรายงานขอ้มูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง
25601102_ประกาศห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ 2561
25601102_ประกาศห้องเรียน EP MEP 2561
25601102_ประกาศห้องเรียน Education Hub 2561
25601102_ประกาศ ร.ร. ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 2561
25601102_นโยบายรับนักเรียน ฯ ปฏิทินการรัยนร.2561
25601102_นโยบายรับนักเรียนฯ 2561
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0